Sukcesja Biznesu

W części 2 artykułu „Prawne aspekty budowania długowiecznej firmy rodzinnej- dostosowanie struktury do przyszłej sukcesji” w magazynie „Relacje – magazyn firm rodzinnych” nr 3/2019 mec. Magdalena Zielińska Mirowiecka przedstawia możliwe formy prowadzenia biznesu rodzinnego oraz planowane zmiany w przepisach prawa w zakresie sukcesji.

Czytaj Dalej

Dotacje

W dniu Sąd Okręgowy we Wrocławiu w sprawie sygn. akt ….. wydał wyrok w sprawie z powództwa Dariusza P. przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą K. P.U. Niepubliczne Przedszkole „Z. Z.” z siedzibą w D. (zwany dalej: powód) przeciwko Gminie D. w D. (zwana dalej pozwaną) i zasądził kwotę 77.746,90 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 12.12.2018 r. do dnia zapłaty tytułem uzupełnienia dotacji udzielonej za rok 2012 na działalność przedszkola.

Powód stanął na stanowisku, że Gmina D. w D. błędnie wyliczyła należne mu dotacje w związku z czym otrzymał on mniej środków niż powinien. W ocenie pozwanej wysokość dotacji przyznanej powodowi nie była zaniżona, a roszczenie powoda nie znajdowało podstaw obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności w ustawie o systemie oświaty oraz ustawy o finansach publicznych. Nadto pozwana uzasadniała swoje stanowisko faktem przedstawienia obliczeń dotacji
Regionalnej Izbie Obrachunkowej, która po przeprowadzeniu kontroli wskazała sumę dotacji na jedno dziecko. Stąd w ocenie pozwanej wniosek, że dotacja wypłacona powodowi nie tylko jest za niska lecz wręcz za wysoka. Sąd Okręgowy uznał zasadność roszczenia w 75% i zasadził na rzecz powoda 77.746,90 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 12.12.2018 r. oraz kosztami procesu. W ocenie Sądu pierwszej instancji pojęcie „wydatków bieżących” należy rozumieć tak jak to ma miejsce w ustawie o finansach publicznych. Stąd podstawą naliczenia dotacji stanowi suma wydatków budżetowych, która została zakwalifikowana jako kategoria wydatków na określony cel, a nie jako kategoria dochodów przeznaczona na ich pokrycie (tak wyrok Naczelnego Sądu administracyjnego z dnia 26.03.2013 r., II GSK 2404/11). Sąd uznał, że pochodzenie części środków od źródła wewnętrznego (rodziców) nie powoduje pomniejszenia wydatków zawartych w budżecie przeznaczonych na przedszkola publiczne i w konsekwencji nie mogą zmniejszać podstawy do naliczenia dotacji w przedszkolach niepublicznych. Nadto Sąd przyznał rację powodowi, że kontrola RIO i dokonane przez nią analizy nie są wiążące dla Sądu. Zasądzona kwota stanowi różnicę miedzy kwotą wypłaconą a należną wartością dotacji. Wyrok Sądu pierwszej instancji nie jest prawomocny. Obecnie oczekujemy na rozstrzygnięcie sprawy przez Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w związku z wniesieniem przez stronę pozwana apelacji.

Nasza strona używa ciasteczek (cookies) w celach statystycznych. Każda osoba może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.